Niemiecki System Ocen

Studenci zagraniczni, którzy pragną studiować w Niemczech muszą zapoznać się z systemem oceniania z dwóch względów. Po pierwsze, należy przekonwertować własne świadectwo ukończenia szkoły na oceny systemu niemieckiego dla celów aplikacji na uczelnię niemiecką. Po drugie, należy rozumieć uzyskiwane oceny podczas studiów i do zdania egzaminów..

W Niemczech istnieją dwa różne systemy ocen. Pierwszy to oceny od jeden do sześciu. Jedynka oznacza bardzo dobry, sześc – niedostateczny. Ocena cztery lub gorzej oznacza nie zaliczenie egzaminu. Jest to najczęściej stosowany system w Niemczech. Jest stosowany w szkołach od klasy pierwszej do dziesiątej, a także w koledżach i na uniwersytetach. Dodatkowo oceny te mogą być zdywersyfikowane poprzez dodawanie części dziesiętnych.

Pełne znaczenie ocen to:

1.0          Bardzo dobry

2.0          Dobry

3.0          Dostateczny

4.0          Adekwatny

5.0          Mierny

6.0          Niedostateczny

W ostatnich klasach gimnazjum, tzn. klasy 11-13 w starym systemie i klasy 10-12 po reformie G8, jest stosowany inny system ocen. System ten stosuje punkty od 0 do 15 i jest używany ze względu na egzamin maturalny, gdzie punkty pokazują ocenę końcową. Ponieważ łatwiej jest obliczać ocenę końcową system jest wprowadzony wcześniej. System ten jest także podstawą do obliczenia średniej przy przyjęciu na studia. Punkty jednak mogą być wyrażane za pomocą ocen systemu pierwszego.

15           Celujący

14

13           Bardzo dobry

12

11           Dobry

10

09

08           Dostateczny

07

06

05           Adekwatny

04

03

02           Mierny

01

00           Bardzo Słaby

Dla obliczenia średniej do matury sumowane są punkty z egzaminów ostatnich lat oraz punkty z egzaminów końcowych. Punkty z egzaminów końcowych mają większą wagę niż pozostałe. W wyniku prezentowana jest ocena średnia.

Aby móc ubiegać się o przyjęcie na uczelnię niemieccy studenci muszą mieć odpowiednią ilość punktów. Studenci zagraniczni muszą dokonać przekonwertowania własnych ocen. Niezbędne dokumenty znajdą się na stronach internetowych uczelni niemieckiej.

Egzaminy na uczelniach niemieckich są oceniane w pierwszej skali (jeden-sześć). Ale dzięki reformie bolońskiej i przejściu na system licencjacko – magisterski, jest też trzecia opcja. Za każdy zaliczony wykład czy ćwiczenia studenci otrzymują tzw. punkty ECTS (European Credit Transfer System). Punkty te sumują się pod koniec studiów i razem z oceną pracy dyplomowej oraz średnią ocen dają wynik końcowy studiów..

Może to brzmieć na początku odrobinę skomplikowanie ale gdy już samemu stanie się częścią tego systemu i zaczyna otrzymywać pierwsze oceny, wszystko staje się proste.

Join 262,114 students interested in studying in Germany

study in germany guideDownload a free copy of our "Essential Guide to Studying in Germany for Free", get regular emails sent to your inbox with helpful articles about studying in Germany, latest news, scholarships, study abroad opportunities and offers...

Download The Guide