Studia Medyczne w Niemczech

Studia medyczne w Niemczech to wiele barier i wyzwań, ale także niesamowita szansą na przyszłość.

Zawód lekarza to praca, która zawiera dużo odpowiedzialności, w których trzeba postępować odpowiedzialnie. Dlatego istnieją specjalne ograniczenia w przyjęciach i specjalne reguły podczas studiów.

Studia medyczne w Niemczech opierają się niektórych przepisach, jak na przykład Licensure Medical. Dokument ten mówi, że “podstawowa wiedza, umiejętności i możliwości wszystkich przedmiotów”, które są niezbędne do szerokiego leczenia medycznego wszystkich Niemców muszą być nauczane.

Zgodnie z tym dokumentem wymogiem wstępnym do programu studiów medycznych jest matura lub porównywalny stopień z innych krajów. Ponadto, istnieje narodowy numerus clausus, którym jest wymagana średnia ocen.

Miejsca na uczelni przydzielane są studentom  z wystarczającą oceną maturalną określoną w “Stiftung für Hochschulzulassung”.

Oprócz średniej jest trzeci niezbędny wymóg, aby uzyskać miejsce na studiach medycznych. Test dla studiów medycznych potocznie zwany “Medizinertest” jest wymagany przez niektóre uczelnie. W teście tym badana jest wiedza, doświadczenie i ogólna zdolność przyswajania wiedzy. Test musi zostać zaliczony w miejscu wskazanym przez uczelnię.

Same studia trwają minimum 12 semestrów i trzy miesiące (semestr w Niemczech trwa pół roku) i są podzielone na dwie części. Część przedkliniczną i kliniczną. Pierwsza część daje niezbędną wiedzę i podstawy teoretyczne. Druga część ma skupić się na zastosowaniu praktycznym. Druga część zawiera również jeden rok stażu, co umożliwia zapoznanie się ze stresującym życiem w szpitalu.

Niezbędne są także doświadczenia praktyczne w części pierwszej np. krótkie praktyki szpitalne lub pielęgniarskie.

Podczas studiów należy przejść dwa egzaminy medyczne, oba składają się z części pisemnej i ustnej – praktycznej. Aby otrzyma aplikację lekarską i stopień doktora należy także zrobi absolutorium, które trwa od jednego do dwóch semestrów pełnych studiów dziennych i może zostać zaliczone w czasie normalnych studiów.

Ze względu na podział na studia licencjackie i magisterskie istnieją miedzy nimi pewne różnice. Niektóre uczelnie nadal trzymają się starego systemu i traktują studia medyczne całościowo. Obie części zawarte są w jednym programie studiów.  Inne uczelnie dokonały podziału na licencjat i studia magisterskie. Ze stopniem licencjata można pracować w medycynie, ale nie jako lekarz. Ta zmiana jest nowością i nie jest jeszcze określone jakie zawody mogą być wykonywane ze stopniem licencjackim.

Od studentów zagranicznych wymaga się bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego. Jest to niezbędne podczas egzaminów oraz “Medizinertest”. Istnieje także możliwość studiowania kierunków medycznych w języku angielskim. Osoby z niemieckim dyplomem medycznym są o duży krok naprzód w swojej karierze medycznej.

Studia medyczne w Niemczech pozwalają na wykonywanie praktyki lekarskiej we wszystkich krajach europejskich a po odpowiedniej praktyce we wszystkich krajach świata.

Join 262,114 students interested in studying in Germany

study in germany guideDownload a free copy of our "Essential Guide to Studying in Germany for Free", get regular emails sent to your inbox with helpful articles about studying in Germany, latest news, scholarships, study abroad opportunities and offers...

Download The Guide