Studioni Gjuhën Gjermane në Gjermani


Gjuha gjermane nuk e ka rëndesinë e një gjuhe ndërkombëtare si gjuha angleze dhe gjithashtu nuk flitet në atë masë sa gjuha spanjolle mirpo megjithatë është një gjuhë shumë e rëndësishme dhe ju me këtë mund të arrini disa pika pozitive. Në politikë dhe ekonomi Gjermania është një partner i rëndësishëm në aspektin global. Firmat gjermane që punojnë jashtë vendit si firma export – import përbën një partner jo pak të rëndësishëm në vende të tjera. Posaqërisht në Europë ka një pozicion shumë të fortë sa i përket aspektit politik dhe ekonomik.

Gjermanishtja  ju ofron një mundësi të mirëfillt në tregun e punës. Në njërën anë në korporata të mëdhaja të cilat bashkpunojnë me firma gjermane pastaj edhe në përfaqsitë e jashtme të firmave gjermane dhe ndër të tjera edhe të firmat që operojnë në vetë gjermanin. Lidhjet dhe mardhënje ekonomike në mes të vendeve shpeshherë janë shumë të forta që në shikim të parë as që vërehen dhe as që mund të mendohen.

Për një Europian ka një rëndësi të veqantë të mëson gjermanisht poashtu kjo vlenë edhe për studentë nga vendet e tjera mund të jetë një opcion mjaft interesant.

Pyetja është se ku ju mund të mësoni Gjermanisht më mirë se sa aty ku flitet. Kush nga ju vendos të studiojë ndonjë semestër në Gjermani përfiton jo vetëm nga sistemi arsimor por gjithashtu mëson një gjuhë internacionale dhe të rëndësishme.

Kush ka mundësinë që shkolla ose në universitetet vendore të mësoj gjermanisht mundet që në universitetet gjermane të lajmëroht për kurse të gjuhës. Ky veprim jo që do të ju ndihmoj të mësoni bazat e mirëfillta të gjuhës por njëkohësisht ka edhe vlera për mësimin e shprehjeve shkencore dhe ekonomike si dhe gjuhën që përdorët në jetën e përditshme. Shumica e studentave gjerman flasin gjuhën angleze ose ndonjë gjuhë tjetër të huaj dhe kështu për studentat e huaj është relativisht e thjeshtë të kuptohen ndërmjet veti dhe njëkohësisht mund të mësohet edhe shpejtë. Kush arrin të kuptohet me njëri tjetrin do të ndihmojë shumë në procesin e të mësuarit.

Të jetohet për një kohë në një vend tjetër është metoda më e shpejtë dhe më efektive të mësohet një gjuhë tjetër. Njeriu është i prirur të tentojë që të kuptohet sa më shumë që është e mundur dhe kjo arrihet me ushtrime të përditshme. Mësimi i gjuhës arrihet jo vetëm në ligjërata në universitet por edhe në jetën e përditëshme dhe në aktivitete të lira me miq.

Kush dëshiron që mënjëherë të filloj të studiojë sigurisht që do të duhej të kishte së paku njohuritë bazike në mënyrë që të mund të kuptojë fillimisht ligjëratat e më pastaj të ju nënshtrohet edhe provimeve të parapara. Kush nuk ka së paku njohuritë elementare dhe megjithatë dëshiron të studiojë në Gjermani mund të përkujdesët më herët që të realizojë disa javë kursin e gjuhës apo në ndonjë vizitë miqësore të planifikuar për këtë qëllim. Vizitat miqësore aranzhohen në mes të studentave vendor dhe të huaj dhe do të duhej të përfshijë aktivitete të përbashkëta dhe të mësohet gjuha pa ndonjë sforcim të caktuar.

Mësimi i gjuhës gjermane gjatë studimit të ndonjë semestri në Gjermani është një metodë shumë e mirë që gjuhën të mësoni gjatë kohës së lirë me miq të rinjë dhe me mbresat tuaja të paharruara gjatë kësaj kohe.